Gnb shortcut Contents shortcut
여성가족부 영문사이트
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.
다시 대한민국!새로운 국민의 나라

Former Minister

A = A
 • The 14thKim Hyunsook (2022. 05. 17 ~ 2024. 02. 21)
 • The 13thChung Young-ai (2020. 12. 29 ~ 2022. 5. 16)
 • The 12thLee Jung-ok (2019. 9. 9 ~ 2020. 12. 28)
 • The 11thJin Sun-Mee (2018. 9. 21 ~ 2019. 9. 8)
 • The 10thChung Hyun-back (2017. 7. 7 ~ 2018. 9. 20)
 • The   9thKang Eun-hee (2016. 1. 13 ~ 2017. 7. 6)
 • The   8thKim Hee-jung (2014. 7. 16 ~ 2016. 1. 12)
 • The   7thCho Yoon-sun (2013. 3. 11 ~ 2014. 6. 13)
 • The   6thKim Kum-lae (2011. 9. 16 ~ 2013. 3. 11)
 • The   5thPaik Hee-young (2009. 9. 30 ~ 2011. 9. 16)
 • The   4thByun Do-yoon (2008. 3. 13 ~ 2009. 9. 29)
 • The   3thJang Ha-jin (2005. 1. 5 ~ 2008. 2. 29)
 • The   2thChi Eun-hee (2003. 2. 27 ~ 2005. 1. 4)
 • The   1thHan Myeong-sook (2001. 1. 29 ~ 2003. 2. 26)